Newsletter subscribe

Finanse

Ubezpieczenia. Polisa ubezpieczeniowa.

Posted: 24 sierpnia 2016 o 22:48   /   by   /   comments (0)

Jednym z najbardziej znanych i najczęściej używanych pojęć stosowanych w ubezpieczeniach, jest polisa, na oznaczenie dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Słowo „polisa” pochodzi od włoskiego terminu „polizza”, który pierwotnie oznaczał po prostu pokwitowanie. Obowiązek wydania poświadczenia zawarcia umowy ubezpieczenia reguluje w Polsce  Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami, opublikowana w  Dzienniku Ustaw z 1964 roku, Nr 16 pozycja 93. W tytule XXVII (art. 805-834), w art 809$1 Kodeksu cywilnego,napisane zostało: ” Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.”
Najistotniejsze elementy takiej umowy ubezpieczenia obejmować powinny: miejsce i datę sporządzenia dokumentu, informacje o ubezpieczycielu – jego nazwę, adres siedziby, cechy dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz dane ubezpieczającego. Konieczne jest oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczonych ryzyk, inaczej mówiąc niebezpieczeństw, wskazanie czasu, na jaki zostaje zawarta umowa ubezpieczenia, okresu ochronnego – początku i końca odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe ryzyka, a także sumę, jaką ustaliły strony na wypadek zaistnienia okoliczności wskazanych w polisie. Do polisy dołączany jest zwykle dokument obejmujący ogólne warunki ubezpieczenia niezapisane  bezpośrednio w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy.
Umowa ubezpieczenia obejmuje, przy ubezpieczeniu majątku sumę określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w niej wypadku; w umowie ubezpieczenia dotyczącego osoby – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia na okoliczność zajścia przewidzianego w umowie, wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.
Warto wiedzieć, że brak dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia, polisy, nie przesądza o ważności umowy ubezpieczenia. Oznacza jedynie, że obowiązek udowodnienia istnienia skutecznie ważnej umowy ubezpieczenia między stronami, spoczywa na osobie, która dochodzi odszkodowania.

Dziękuje za informacje stronie http://www.ubezpieczeniafinansekatowice.pl/